REGULAMINY


Regulamin dla małych grup
pobierz (PDF)

 

Regulamin dla szkół podstawowych
pobierz (PDF)

 
Szkoła Językowa ‘WORD’ jest prywatną instytucją prowadzącą kursy językowe w oparciu o własne programy metodyczne. Część prowadzonych kursów jest akredytowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Misją Szkoły jest skuteczne i atrakcyjne nauczanie języków obcych.

Zapisy
1. Główny nabór do grup odbywa się we wrześniu danego roku szkolnego (pierwszy semestr) oraz w lutym (drugi semestr). Nabór dodatkowy prowadzony jest przez cały rok szkolny w miarę wolnych miejsc w grupach.
2. Uczestnik przydzielany jest do grupy na podstawie pisemnego testu kwalifikacyjnego i, w razie potrzeby, na podstawie dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej z lektorem.
3. Na kursy na poziomie podstawowym (w przypadku, gdy uczestnik wyraża chęć rozpoczęcia nauki od podstaw) nie ma wymagań kwalifikacyjnych.
4. Test kwalifikacyjny jest bezpłatny.
5. Przy zapisie uczestnik kursu lub jego opiekun prawny podpisuje potwierdzenie zapisu na kurs i jednocześnie zobowiązuje się do uczestnictwa w dwóch semestrach roku szkolnego.

Liczebność grup
1. Nauka odbywa się w grupach o liczebności 5-8 osób. W przypadku zmniejszenia się liczebności grup poniżej ustalonego limitu, kurs może zostać rozwiązany a uczestnicy mogą kontynuować zajęcia w grupie na równoważnym poziomie, lub w przypadku braku takich grup otrzymują zwrot całości niewykorzystanej kwoty. Szkoła może również zaproponować stworzenie mniejszej grupy na określonych od nowa warunkach cenowych.
2. Grupy nie mogą przekroczyć liczebności maksymalnej, wyjątkiem może być sytuacja, gdy wszyscy uczestnicy kursu wyrażą zgodę na powiększenie ich grupy.
3. Minimalna liczba osób w grupie to 5 osób. W wypadku mniejszej liczby kursantów cena kursu może zostać zmieniona i przedstawiona do akceptacji grupie, bądź grupa może zostać rozwiązana.
4. Grupy poniżej 5 osób objęte są specjalnym cennikiem,

Cena kursu
1. Liczba lekcji jest określona dla każdego typu kursu w cenniku. Rok szkolny w Szkole trwa tak długo, aż zostaną wykorzystane opłacone lekcje i jest ogólnie oparty o rok szkolny szkół państwowych. Szkoła ,,WORD” gwarantuje, że określona liczba lekcji zostanie zrealizowana do dnia kończącego dany rok szkolny. Przy obliczaniu liczby lekcji uwzględniono przerwy świąteczne, ferie oraz dni ustawowo wolne od pracy. Rozliczenie liczby lekcji odbywa się w systemie rocznym, nie semestralnym. Oznacza to, że liczba godzin w poszczególnym semestrze może się różnić.
2. Cena kursu określona jest każdorazowo w cenniku na dany rok szkolny i dla danego typu kursu uwzględniając rabaty i zniżki.
3. Cena kursu obejmuje: opłatę za kurs, testy w trakcie roku szkolnego, dodatkowe materiały przygotowane przez lektora (fotokopie), korzystanie z biblioteki, konsultacje z nauczycielem, dwie opinie o postępach w ciągu roku oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.
4. Uczestnicy, którzy w czasie roku szkolnego przyłączają się do grup, w których są jeszcze wolne miejsca, płacą za liczbę lekcji, która w danym momencie pozostała do zakończenia kursu.
5. Czasowa nieobecność uczestnika na kursie z jakiejkolwiek przyczyny pozostaje odpowiedzialnością uczestnika i nie stanowi podstawy do zwrotu lub nie wpłacenia należnych opłat za kurs. W przypadkach losowych, takich jak wypadek czy ciężka choroba uniemożliwiająca ukończenie kursu, dopuszcza się możliwość zwrotu należności za jednostki lekcyjne, które pozostały do końca kursu tylko za zgodą Dyrektora Szkoły ,,WORD” po okazaniu stosownych dokumentów.
6. Uczestnicy kursu mają prawo do nadrabiania zaległości spowodowanych przypadkami losowymi na dodatkowych godzinach konsultacyjnych prowadzonych przez lektora. Termin godziny konsultacyjnej podawany jest w terminie do 1 miesiąca od daty rozpoczęcia roku szkolnego.
7. Opłata za kurs może być podzielona na 5 części:
Wpisowe I rata za I semestr II rata za I semestr I rata za II semestr II rata za II semestr
Opłata może być również wniesiona w całości. Z tytułu wpłat ratalnych nie doliczane są żadne odsetki. Terminy wpłat kolejnych rat są podane na stronie internetowej. Wpłaty można dokonać w sekretariacie Szkoły w godzinach jego otwarcia bądź na konto bankowe przynależne do danej placówki.
8. Zaległości w opłatach W wypadku zaległości w opłatach za kurs Szkoła stosuje następujące procedury:
1. zaległość do tygodnia czasu – upomnienie bez konsekwencji finansowych
2. zaległość mimo upomnienia – możliwość cofnięcia przyznanych rabatów i naliczenia odsetek ustawowych
3. zaległość do miesiąca czasu – możliwość niewpuszczenia na zajęcia przed zaksięgowaniem zaległej wpłaty

Rezygnacja
1. Słuchacz Szkoły ’WORD’ może zrezygnować w pierwszym tygodniu trwania kursu z gwarancją 50% refundacji wpłaty. W przypadku późniejszej rezygnacji uczestnik kursu zobowiązany jest do uiszczenia wpłaty za odbyte godziny kursu. Rezygnację należy zgłosić pisemnie w sekretariacie Szkoły. W wypadku braku pisemnego zgłoszenia rezygnacji, szkoła nalicza opłaty za opuszczone zajęcia.

Testy i zaświadczenie o ukończeniu kursu
1. Podczas kursu uczestnicy poddawani są regularnym testom i otrzymują oceny procentowe, które wraz z końcowymi testami zaliczeniowymi decydują o ich ostatecznej ocenie z kursu. Uczestnicy kursu otrzymują raporty o postępach w nauce na zakończenie pierwszego i drugiego semestru nauki.
2. Zaświadczenie o ukończeniu kursu (Certyfikat) otrzymuje każdy uczestnik, pod warunkiem, że uzyskał średnią ocenę z testów przekraczającą 60%.

Zasady organizacyjno-społeczne
1. Obecność i punktualność na zajęciach jest obowiązkowa.
2. Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany lektora prowadzącego oraz okresowego zastępstwa przez innego lektora.
3. W przypadku stwierdzenia 4 kolejnych nieobecności osoby niepełnoletniej na zajęciach Szkoła "WORD” zawiadamia o tym fakcie jej rodziców bądź opiekunów.
4. Na terenie Szkoły ,,WORD” obowiązuje zachowanie zgodne z normami społecznymi. W przypadku powtarzającego się zachowania aspołecznego tj.
- utrudniania prowadzenie zajęć
- odnoszenia się bez szacunku do prowadzącego lub innych uczestników kursu
- lekceważenia, wrogości lub niechęci

Szkoła stosuje następujące procedury:
1. upomnienie przez lektora prowadzącego
2. ocena niedostateczna z koniecznością podpisania przez opiekunów (osoby niepełnoletnie)
3. kontakt bezpośredni z rodzicami (telefoniczny bądź osobisty) (osoby niepełnoletnie)
4. nagana Dyrektora, mogąca skutkować wydaleniem ze Szkoły bez możliwości ponownego wpisu na kursy oraz jakiejkolwiek rekompensaty finansowej (każdorazowo zgodnie z decyzją Dyrektora)
5. Obowiązki lektora
Lektor prowadzący zajęcia w Szkole jest osobą wykwalifikowaną i przygotowaną do wykonywania swojego zawodu. Jego obowiązkiem jest przygotowanie do zajęć i punktualność. Stosują się wobec niego zasady dotyczące kultury osobistej i zachowań ogólnospołecznych podobnie jak wobec niepełnoletnich uczestników kursu. Lektor ma prawo skontaktować się z rodzicami osoby niepełnoletniej w wypadku nieprawidłowego zachowania tej osoby jak również wystąpić do Dyrektora o naganę dla konkretnego ucznia.

Postanowienia końcowe
Szkoła ,,WORD” daje możliwość wyrażenia opinii o jakości usług przez nią świadczonych w ankietach dostępnych na terenie Szkoły podczas roku szkolnego i zapewnia o wzięciu wyników ankiety pod uwagę w swej dalszej działalności
Zapisy
1. Podstawowym dokumentem potwierdzającym uczestnictwo w kursie i zobowiązującym kursanta do wnoszenia opłat za kurs jest Deklaracja Uczestnictwa. Na Deklaracji Uczestnictwa opisane są szczegółowe warunki uczestnictwa w kursie językowym.
2. Uczestnik przydzielany jest do grupy na podstawie Deklaracji Uczestnictwa składanej w wersji papierowej lub elektronicznej w sekretariacie i, w razie potrzeby, na podstawie testu kwalifikacyjnego on-line.
3. Na kursy na poziomie podstawowym ( w przypadku, gdy uczestnik wyraża chęć rozpoczęcia nauki od podstaw ) nie ma wymagań kwalifikacyjnych.
4. Test kwalifikacyjny jest bezpłatny.

Liczebność grup
1. Nauka odbywa się w grupach o liczebności określonej na Deklaracji Uczestnictwa. W przypadku zmniejszenia się liczebności grupy poniżej ustalonego limitu, kurs może zostać rozwiązany a uczestnicy mogą kontynuować zajęcia w grupie na równoważnym poziomie, lub w przypadku braku takich grup otrzymują zwrot całości niewykorzystanej kwoty.
2. Grupy nie mogą przekroczyć liczebności maksymalnej, chyba, że uczestnicy kursu wyrażą zgodę na powiększenie ich grupy.
3. Minimalna liczba osób w grupie to 5 osób. W wypadku mniejszej liczby kursantów cena kursu może zostać zmieniona i przedstawiona do akceptacji grupie bądź grupa może zostać rozwiązana.

Cena kursu
1. Liczba lekcji i cena kursu jest każdorazowo określona w Deklaracji Uczestnictwa. Szkoła ,,WORD” gwarantuje, że określona liczba lekcji zostanie zrealizowana do dnia kończącego dany rok szkolny. Przy obliczaniu liczby lekcji uwzględniono przerwy świąteczne, ferie oraz dni ustawowo wolne od pracy..
2. W przypadku nieterminowych wpłat kolejnych rat za kurs szkoła może naliczyć ustawowe odsetki. Nieterminowe wpłaty powodują również cofnięcie przyznanych rabatów.
3. Cena kursu obejmuje: opłatę za kurs, testy w trakcie roku szkolnego, dodatkowe materiały przygotowane przez lektora (fotokopie) oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.
4. Uczestnicy, którzy w czasie roku szkolnego przyłączają się do grup, w których są jeszcze wolne miejsca, płacą za liczbę lekcji, która w danym momencie pozostała do zakończenia kursu.
5. Czasowa nieobecność uczestnika na kursie z jakiejkolwiek przyczyny pozostaje odpowiedzialnością uczestnika i nie stanowi podstawy do zwrotu lub nie wpłacenia należnych opłat za kurs. W przypadkach losowych, takich jak wypadek czy ciężka choroba uniemożliwiająca ukończenie kursu, dopuszcza się możliwość zwrotu należności za jednostki lekcyjne, które pozostały do końca kursu tylko za zgodą Dyrektora Szkoły ,,WORD” po okazaniu stosowych dokumentów. Nie stosuje się zwrotów za zajęcia, które przepadły przed pisemnym zgłoszeniem takiej sytuacji.
6. Uczestnicy kursu mają prawo do nadrabiania zaległości spowodowanych przypadkami losowymi na dodatkowych godzinach konsultacyjnych prowadzonych przez wykładowców. Terminy godzin konsultacyjnych podawane są w terminie do 1 miesiąca od daty rozpoczęcia roku szkolnego. Godziny konsultacyjne są organizowane dla wszystkich kursantów i konkretny kursant nie może z nich korzystać częściej niż raz w miesiącu, chyba że zostanie skierowany dodatkowo przez lektora prowadzącego zajęcia . W przypadku większej liczby chętnych czas godziny konsultacyjnej będzie równo rozdzielony pomiędzy chętnych.
7. Pod względem finansowym rok szkolny podzielony jest na dwa semestry, semestry zaś na pełne i połówkowe miesiące. Szczegółowa informacja o wysokości opłat w poszczególnych miesiącach jest przesyłana drogą mailową po rozpoczęciu kursu. Pełny miesiąc oznacza 8 spotkań 45minutowych, połówkowy zaś 4 spotkania 45minutowe. Liczba zajęć sumowana jest w rozliczeniu rocznym, co oznacza że może ‘przepaść’ godzina w jednym z miesięcy ale będzie ‘nadrobiona’ w miesiącu w którym spotkań będzie np.9 lub więcej.
Opłaty należy wnosić zgodnie z informacją na Deklaracji Uczestnictwa do dnia 10ego każdego miesiąca w sekretariacie Szkoły WORD przynależnym danej szkole podstawowej, lub na konto podane na stronie przyporządkowane do danej szkoły. Cena za miesiąc podana jest na Deklaracji. Opłata może być również wniesiona w całości. Z tytułu wpłat ratalnych nie doliczane są żadne odsetki.

Rezygnacja
1. Kursant Szkoły ’WORD’ może zrezygnować w każdym momencie trwania kursu po uregulowaniu należności za rozpoczęty miesiąc nauki. Rezygnację należy zgłosić pisemnie w sekretariacie Szkoły.

Zasady organizacyjno-społeczne
1. Zajęcia odbywają się na terenie danej szkoły podstawowej, w salach wyznaczonych przez dyrektora szkoły i są w miarę możliwości wplecione w szkolny podział godzin. 2. Przy układaniu podziału godzin szkoła „Word” bierze pod uwagę obowiązkowe zajęcia szkolne danej klasy, zajęcia dodatkowe mogą być uwzględnione po uprzednim zgłoszeniu ich przez rodzica ucznia, jednak nie są wiążące przy układaniu podziału godzin. Jeśli termin lekcji koliduje z zajęciami dodatkowymi, szkoła proponuje zajęcia w innej, równorzędnej wiekiem i poziomem klasie.
3. Przed zajęciami lektor odbiera uczniów z szatni bądź z wyznaczonego miejsca zbiórki oraz ze świetlicy, a po skończonej lekcji odprowadza dzieci do świetlicy lub szatni. Uczniowie nie są odbierani z takich miejsc jak: biblioteka, jadalnia czy sala gimnastyczna.
4. Jeśli po zakończonych zajęciach rodzic bądź opiekun nie czeka na ucznia w szatni dziecko jest odprowadzane do świetlicy, chyba że ma pisemną zgodę rodzica na samodzielny powrót do domu (dotyczy uczniów klas 0-3).
5. Zajęcia które zostały odwołane będą odrabiane w terminie wyznaczonym przez lektora – jest on uzależniony od dostępności sali lekcyjnej oraz od grafiku. Uczniowie są informowani o terminie odrabiania przez sekretariat szkoły lub przez lektora na zajęciach. Zajęcia są odwołane jeśli klasa (w ilości nie mniejszej niż 50% uczniów z grupy) nie może np. z powodu wycieczki być obecna. Rodzice zgłaszają ten fakt do lektora lub do sekretariatu szkoły przynajmniej dzień wcześniej (mailowo dwa dni wcześniej). W przypadku nie powiadomienia szkoły „Word” zajęcia które się nie odbyły nie będą odrabiane, ani odliczane od opłaty. W sytuacji, gdy w wyjściu uczestniczy mniej niż 50% kursantów zajęcia odbywają się normalnym trybem a osoby nieobecne mogą nadrobić zaległości na godzinie konsultacyjnej.
6. Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany lektora prowadzącego oraz okresowego zastępstwa przez innego lektora.
7. W przypadku stwierdzenia 4 kolejnych nieobecności dziecka na zajęciach Szkoła ,,WORD” zawiadamia o tym fakcie rodziców dziecka.
8. Zajęcia prowadzone są miłej, serdecznej atmosferze z poszanowaniem godności ucznia i nauczyciela, oraz z uwzględnieniem zasad funkcjonowania społecznego. W przypadku jeśli uczeń notorycznie utrudnia prowadzenie zajęć może na wniosek rodziców lub nauczyciela zostać usunięty z danej grupy, skierowany na zajęcia indywidualne lub wydalony ze Szkoły bez możliwości ponownego wpisu na kursy oraz jakiejkolwiek rekompensaty finansowej.

Postanowienia końcowe
Szkoła "WORD” daje możliwość wyrażenia opinii o jakości usług przez nią świadczących w ankiecie przeprowadzonej podczas trwania kursu i zapewnia o wzięciu wyników ankiety pod uwagę w swej dalszej działalności


 

Pliki cookies (ciasteczka) pozwalają nam lepiej oferować nasze usługi. Korzystając z naszych usług, akceptujesz wykorzystanie cookies..  Akceptuję  Więcej informacji